Het wordt in november voor vrouwen ingewikkeld om een politieke partij te kiezen die écht voor hun belangen opkomt. Er zijn maar drie partijen die nog weten wat een vrouw is en zich in hun verkiezingsprogramma uitspreken tegen de transgenderwet: Forum, SGP en Christenunie. De andere partijen zijn voor de afschaffing van de betekenis van het woord vrouw of verzwijgen hoe ze er over denken.

Wat ons betreft staan de rechten van vrouwen in deze verkiezingen centraal. Wij leggen alle partijen langs de vrouwenbelangen-meetlat. Feministisch kunnen we het niet meer noemen, want de linkse partijen vinden het tegenwoordig feministisch om op te komen voor de belangen van mannen die zich vrouw voelen.

Links
De linkse partijen zijn niet van plan om de betekenis van het woord vrouw te behouden en kunnen derhalve ook niet opkomen voor vrouwenrechten. Geen enkele linkse partij weet nog wat een vrouw is. De belangen van mannen die claimen dat ze vrouw zijn, gaan voor op de belangen van vrouwen en meisjes.

Als je niet weet wat een vrouw is, heeft beleid gericht op de versterking van de positie van vrouwen, weinig zin. Een vrouwenquotum bijvoorbeeld, stelt niets voor als daar ook mannen onder vallen die zich vrouw voelen.

Zwijgen
Het is opvallend dat de VVD in hun verkiezingsprogramma zwijgt over de transgenderwet. De partij nam zelf het initiatief voor de wet, maar is nu verdeeld. We moeten maar afwachten wat er gaat gebeuren als er over de wet gestemd gaat worden. Diezelfde onduidelijkheid geldt voor de PVV, de BBB. In hun verkiezingsprogramma niets over de transgenderwet, of de conversietherapiewet.

De wet wordt binnenkort behandeld in de Tweede Kamer en is nogal omstreden, maar de kiezers moeten maar raden of de partijen voor of tegen zullen gaan stemmen. Ook de omstreden strafbaarstelling van conversietherapie komt niet in alle programma’s aan de orde.


Alleen Forum, Christenunie en SGP zeggen heel duidelijk NEE tegen zelfidentificatie. Zij willen mannen die zich vrouw voelen, geen privileges geven.

Kinderen
Over hun standpunten rond de medische transitie van kinderen zwijgen de meeste partijen deze verkiezingen. Terwijl de conversietherapiewet dit najaar behandeld gaat worden. BBB spreekt zich bijvoorbeeld niet uit tegen het wetsvoorstel dat therapie voor mensen met genderincongruentie strafbaar gaat maken. In tegendeel. Ze noemen deze mensen ‘transgender’ alsof het een feit is.

Wij bekijken de verkiezingsprogramma’s op drie punten:

  1. Voor of tegen zelfidentificatie. Als de betekenis van het woord vrouw wordt afgeschaft en mannen worden toegelaten in alle voorzieningen (inclusief sport en kleedkamers) van vrouwen en meisjes, betekent dat een enorme aantasting van de privacy en veiligheid van vrouwen en meisjes. Voor ons is het FUNDAMENTEEL dat een partij hier tegen stemt. Het is niet mogelijk om voor de rechten van vrouwen op te komen als je niet weet wat een vrouw is.
  2. Voor of tegen de (onnodige en contraproductieve) strafbaarstelling van conversietherapie. Als een partij voorstaat dat behandelaars strafbaar zijn als zij een kind met genderdysforie zonder meer bevestigen en medicatie voorschrijven en operaties, zien wij dat als een partij die kinderen wil beschadigen in plaats van beschermen..
  3. Wat de partij doet voor de verbetering van de positie van vrouwen. Wij denken dan aan bv kinderopvang, bestrijden seksueel geweld, verminderen loonkloof, bestrijden van prostitutie en andere vormen van uitbuiting van vrouwen (zoals draagmoederschap).

DE PARTIJEN

CDA Verkiezingsprogramma

Het CDA spreekt zich uit voor de transgenderwet. Discriminatie van vrouwen is geen probleem dat aandacht vraagt, alleen de LHBTI kan op extra verboden en strafbaarheid rekenen. Het CDA is voor een wet tegen conversietherapie (dus ook voor strafbaarheid van therapie in plaats van medicatie en operaties voor kinderen met genderdysforie). Vrouwen wil het CDA

We willen praktische problemen en onveilige situaties voor transgender personen
oplossen. Een transgenderwet, zorgvuldig getoetst aan onze uitgangspunten, kan hier recht aan doen.

Seksuele geaardheid is aangeboren en dus geen mentale stoornis. Daarom komt
er een wettelijk verbod op ‘conversietherapie’
12.18.6. We scherpen het Wetboek van Strafrecht en de Algemene wet gelijke
behandeling aan, zodat duidelijk wordt dat discriminatie van LHBTI+
verboden en strafbaar is

Wel heeft het CDA een paragraaf over mensenhandel en prostitutie:

We pakken de uitbuiting van vrouwen en mensenhandel hard aan, ook in de
vergunde prostitutie. De leeftijdsgrens voor prostitutie gaat omhoog naar 21 jaar,
er komt een pooierverbod en we verzwaren de verantwoordelijkheid van klanten.
Er komt meer geld voor uitstapprogramma’s en andere hulpverlening om
prostituees een betere toekomst te bieden. Wij treden streng op tegen seksueel
misbruik, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarom
herbenoemen we na 2025 een regeringscommissaris seksueel geweld en seksueel
grensoverschrijdend gedrag, zodat er ook na 2025 breed ingezet blijft worden op
preventie, signalering en slachtofferhulp.


BBB verkiezingsprogramma

De BBB noemt de transgenderwet niet in het verkiezingsprogramma en heeft ook geen noemenswaardige aanpak van belangrijke zaken voor vrouwen. We hadden wel wat steviger uitspraken in het partijprogramma verwacht, nu Nicki Pouw onnderdeel uitmaakt van de fractie.

De BBB dus geen partij die de belangen van vrouwen voorop zet.

BBB erkent de unieke uitdagingen waarmee transgenders worden geconfronteerd en benadrukt
het belang van snelle en kwalitatieve zorg voor zowel jongeren als volwassenen. Een zorgvuldig
besluitvormingsproces ondersteund door zorgprofessionals indien jongeren en kinderen een
medische transitie overwegen is erg belangrijk, zeker nu we een toenemend aantal aanmeldingen
bij genderklinieken constateren.

Over vrouwen twee paragrafen in het partijprogramma: een over de loonkloof en over vrouwen in de krijgsmacht.

De Nederlandse krijgsmacht wordt weer een slagvaardig en daadkrachtig instrument van Nederland
dat ingezet kan worden om Nederlandse belangen te waarborgen. Slagkracht, gereedheid en de wil
om gevechtskracht in te zetten, zorgen er allereerst voor dat deze afschrikking ertoe leidt dat de
krijgsmacht niet hoeft te worden ingezet. Daarnaast zijn we als politiek verplicht om de mannen en
vrouwen in de krijgsmacht bij een ultieme krachtmeting, een goede kans van slagen te geven.
De loonkloof, voor zover die nu nog bestaat en die leidt tot een lager gemiddeld uurloon voor vrouwen
die hetzelfde werk verrichten als mannen, dichten we zo snel mogelijk. Een dergelijk verschil in uurloon is overigens ook verboden op grond van de Wet gelijke behandeling.

Belang van Nederland verkiezingsprogramma

Hoewel het Belang van Nederland zich in de kamer tegen de transgenderwet uitsprak, staat er niets over in het verkiezingsprogramma. Het woord vrouw komt 1 x voor, als het gaat om abortus. Geen vermelding van conversie, transgenders, vrouwenquotum, draagmoeder of kinderopvang. Wel vermelding van hard aanpakken van zedenmisdrijven (door ‘mensen’ gepleegd).

Conclusie: Vrouwen hebben niets te verwachten van Belang van Nederland

BVNL wil criminaliteit keihard aanpakken. Met name zedenmisdrijven,
geweldsmisdrijven en misdrijven tegen kinderen verdienen een
keiharde aanpak. Hiertoe voeren we minimumstraffen in en verhogen
we de straffen. Mensen die veroordeeld zijn voor een zedenmisdrijf
worden levenslang gemonitord, bijvoorbeeld met een elektronische
enkelband.
Abortus is binnen de grenzen van de huidige wetgeving het individuele
recht van de vrouw.

PVV verkiezingsprogramma
De PVV zwijgt in alle talen over de transgenderwet en de conversietherapiewet. Het woord vrouw vinden we drie keer terug in hun verkiezingsprogramma, in relatie tot de woningnood, tot het verbieden van islamitisch onderwijs en tot de sharia.
Ook geen melding van bijvoorbeeld kinderopvang of bestrijden van seksueel geweld.

Conclusie: Vrouwen hebben niets te verwachten van de PVV.

Wij willen het bijzonder onderwijs en artikel 23 van de Grondwet behouden. De
vrijheid van onderwijs is een groot goed. Er is echter geen plaats voor onderwijs
dat haaks staat op de belangrijkste uitgangspunten waarop onze samenleving
is gebaseerd: vrijheid, gelijkwaardigheid van man en vrouw, heteroseksueel of
LHBTI, gelovig of geloofsverlater. Dat betekent dat wij islamitisch onderwijs geen
plek in ons bestel geven en daarom verbieden.
Nederland verlaagt zijn diplomatieke aanwezigheid in de landen die de Caïroverklaring inzake Mensenrechten hebben ondertekend waarin alle rechten en
vrijheden ondergeschikt zijn verklaard aan de sharia, waardoor onder meer de
vrijheid van meningsuiting wordt beperkt en de ongelijkheid van man en vrouw
uitgangspunt is. Diplomaten uit die landen zullen alleen in Nederland worden
toegelaten en geaccrediteerd als ze een verklaring ondertekenen waarin staat
dat ze de sharia wordt verwerpen en de rechtsbeginselen van onze vrije democratische rechtsstaat onderschrijven.
Alleenstaande vrouwen met kinderen trekken van camping naar camping.

Nieuw Sociaal contract verkiezingsprogramma

NSC wil een grondig wetenschappelijk advies over genderbehandeling en is voor de mogelijkheid om het geslacht te kunnen vervalsen, maar kiest wel voor een artsenverklaring. Verder geen bescherming van vrouwen in sport of kleedkamers

Conclusie: voor gematigde vrouwen die het wel ok vinden dat vrouwen hun eigen sport verliezen, kan NSC een mogelijkheid zijn.

We hebben oog voor de worsteling die jongeren kunnen hebben met identiteit en gender. Er moet een
laagdrempelig aanbod zijn waar zij terechtkunnen voor advies en hulp. Wij willen een grondig wetenschappelijk advies over genderbehandeling op jonge leeftijd zoals vermeld in het ‘Dutch protocol’ over onder meer puberteitsremmers. Wij vinden het goed dat transgenders hun geslacht kunnen veranderen, maar zijn tegen de voorgestelde verruiming van de Transgenderwet die de deskundigenverklaring schrapt.

De partij noemt drie keer het woord vrouw, twee keer in het kader van vrouwenbesnijdenis, een keer in het kader van slavernij.

Kolonialisme en het slavernijverleden verdienen een duidelijke en vaste plek in ons geschiedeniscurriculum en in het cultuuraanbod, naast andere vormen van onderdrukking die onze samenleving uiteindelijk heeft overwonnen zoals feodaliteit, beperkt kiesrecht, vrouwendiscriminatie, kinderarbeid en uitbuiting. Er komt een nationaal slavernijmuseum.
We trekken een duidelijke grens ten aanzien van fundamentalistische stromingen die de vrijheden
en mensenrechten aantasten en van beïnvloeding door buitenlandse regimes. Nederlanders met een
migratieachtergrond moeten worden beschermd tegen ongewenste bemoeienis door de regeringen van landen van herkomst. Religieuze instellingen worden verplicht om transparant te zijn over hoe ze worden gefinancierd. En we accepteren geen gedwongen uithuwelijking en vrouwenbesnijdenis. Om een einde te maken aan deze praktijken in Nederland en om meisjes en jonge vrouwen te beschermen bieden we voorlichting, hulp en
strafrechtelijke vervolging van daders.

Aan kinderopvang wijdt het NSC een hele paragraaf:

Kinderopvang
Een goede opvang van jonge kinderen draagt zowel bij aan de ontwikkeling van kinderen als aan de
arbeidsdeelname van ouders.
Voorschoolse educatie moet met voorrang toegankelijk blijven voor kinderen die hiervoor een indicatie hebben van het consultatiebureau vanwege een extra hulpbehoefte of een kwetsbare thuissituatie. Voor deze groep blijft bekostiging door de gemeente beschikbaar. Maatwerk in het aantal af te nemen uren moet mogelijk zijn.
Wij pleiten voor een goede regeling voor de rijke schooldag. Dit biedt mogelijkheden voor samenwerking
tussen basisscholen en instellingen/verenigingen die buitenschoolse activiteiten aanbieden op het gebied van sport, cultuur en huiswerkbegeleiding. Scholen hebben momenteel een wettelijke zorgplicht voor vooren naschoolse opvang, maar ontvangen hiervoor niet de financiële middelen. Wij willen het opzetten van integrale kindcentra voor kinderen van 0-12 jaar vergemakkelijken door financieringsarrangementen te creëren die de samenwerking tussen scholen, kinderopvang en andere instellingen belonen. Voor ouders met een parttimebaan wordt het hierdoor eenvoudiger om meer uren te gaan werken.
We draaien het voornemen om de kinderopvang gratis te maken terug. Deze maatregel pakt vooral gunstig uit voor hogere inkomens, terwijl het effect op de arbeidsdeelname zeer beperkt is en er geen gunstig effect wordt verwacht op de ontwikkeling van kinderen. Informele opvang zou worden vervangen door betaalde krachten, wat in de huidige krappe arbeidsmarkt zal leiden tot prijsstijgingen, wachtlijsten en kwaliteitsvermindering.
Wij pleiten ervoor om de belangrijke rol van informele opvang door grootouders en kleinschalige
gastouderopvang – naast het aanbod van professionele kinderopvang – te erkennen en te omarmen. We
willen de toetreding tot de sector van ouderen, zijinstromers en praktisch geschoolden vergemakkelijken.
Bij de formele kinderopvang stappen we over op instellingsfinanciering. De kinderopvangtoeslag wordt
vervangen door een inkomensafhankelijke bijdrage, die wordt geïnd door de Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO). Dit vermindert problemen met terugvordering.

D’66 verkiezingsprogramma

Grote voorstander van de transgenderwet en van de transitie van jongeren, is D’66. Dit is ook de partij met het volsagen absurde voorstel om geslacht af te schaffen als het gaat om risicoprofilering. Als we naar een verkrachter zoeken, zoeken we ook naar een vrouw. Ook is de partij voorstander van een vrouwenquotum, maar de betreffende vrouw kan dus ook een man zijn.

Conclusie: vrouwen en meisjes raken hun rechten kwijt bij D’66.

 Draagmoederschap

Pensioen

 Sport

Glazen plafond

Gezondheidszorg

Zelf ID > 16 jaar

 Zelf ID < 16 jaar

DSD: niet-noodzakelijke medische behandelingen (erm… hoe zit dat met hierboven?)

 Discriminatie op basis van seksuele geaardheid

Transitieverlof

Online haat

Seksueel overschrijdend gedrag

FGM

Wetgeving met onbedoelde ongelijke gevolgen (je verzint het niet….)

 Geslacht mag niet meer gebruikt worden bij risicoprofilering

Zie voor meer standpunten waar de LHBTI gemeenschap voorgetrokken wordt op vrouwen en meisjes het overzicht van Rainbow Vote.

Leave a Reply

Your email address will not be published.